Definities

Cliënt: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende. van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Voordelen en services: staging.mariusaurenti.com biedt klanten:

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden gehouden door staging.mariusaurenti.com voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: n ° 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website staging.mariusaurenti.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en het toezicht:

Site redacteur

MATERIALEN MARIUS AURENTI

3 rue Brillat Savarin

45e parallelle park

26300 Chateauneuf sur Isère

Telefoon. : +33 (0) 4 75 55 91 35

SARL met een kapitaal van € 70.223

SIRENE NUMMER: 324 590 058

2008 B 80 002 RCS Romeinen

N8 BTW: FR 87 324 590 058

APE-code: 2364 Z

Publicatiedirecteur: Lionel Ballet

Publicatiemanager: Swann Bérard – [email protected] – www.adfeed.fr

Webmaster: Bérard – [email protected]

Gastheer: ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007

Functionaris voor gegevensbescherming: Lionel Ballet

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Code voor Intellectueel Eigendom en toepasselijke internationale regelgeving.

De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Gebruik van de site staging.mariusaurenti.com impliceert volledige acceptatie van de algemene voorwaarden voor gebruik zoals hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site staging.mariusaurenti.com worden daarom uitgenodigd deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door staging.mariusaurenti.com, die dan zal proberen om de gebruikers van tevoren te informeren over de data en tijden van de interventie.

De website staging.mariusaurenti.com wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke staging.mariusaurenti.com. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website staging.mariusaurenti.com is om informatie te geven over alle activiteiten van het bedrijf.

staging.mariusaurenti.com streeft ernaar om de site staging.mariusaurenti.com zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door haar zijn veroorzaakt of door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site staging.mariusaurenti.com wordt ter indicatie gegeven en kan aan verandering onderhevig zijn. Bovendien is de informatie op de site staging.mariusaurenti.com niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade gekoppeld aan het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

De site staging.mariusaurenti.com wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van haar infrastructuren, storingen van haar infrastructuren of indien de Diensten en de Diensten gereputeerd verkeer genereren. onnatuurlijk.

staging.mariusaurenti.com en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houden met netwerkstoringen waardoor de server niet toegankelijk is.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

staging.mariusaurenti.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: staging.mariusaurenti.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

staging.mariusaurenti.com treedt op als uitgever van de site. staging.mariusaurenti.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de Inhoud die het publiceert.

staging.mariusaurenti.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website staging.mariusaurenti.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of als gevolg van het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

staging.mariusaurenti.com kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site staging.mariusaurenti.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. staging.mariusaurenti.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt staging.mariusaurenti.com zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen, in het bijzonder in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de voorschriften inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: Jean-Marc Pasquinelli. staging.mariusaurenti.com wordt vertegenwoordigd door Jean-Marc Pasquinelli, wettelijk vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens, verbindt staging.mariusaurenti.com zich ertoe te voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van behandelingen bij te houden in overeenstemming met de realiteit.

Wanneer staging.mariusaurenti.com Persoonsgegevens verwerkt, neemt staging.mariusaurenti.com alle redelijke maatregelen om te zorgen voor de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens met betrekking tot de doeleinden waarvoor www. staging.mariusaurenti.com deze verwerkt. materiautheque-ma.com verwerkt ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

staging.mariusaurenti.com zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

om navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en services mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.

om computerfraude (spamming, hacking …) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)

om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens

om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op staging.mariusaurenti.com: e-mailadres

om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

staging.mariusaurenti.com verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en deze worden daarom alleen gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en bezwaar

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving, hebben Gebruikers van staging.mariusaurenti.com de volgende rechten:

recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), bijwerken, volledigheid van gebruikersgegevens recht op blokkeren of wissen van persoonsgegevens van gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag verboden is

recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)

recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)

recht om zich te verzetten tegen de verwerking van Gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)

recht op overdraagbaarheid van gegevens die Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)

het recht om het lot te bepalen van de gegevens van Gebruikers na hun dood en om te kiezen aan wie staging.mariusaurenti.com hun gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Zodra staging.mariusaurenti.com op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt staging.mariusaurenti.com zich ertoe om zijn gegevens te vernietigen, tenzij hun bewaring noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe staging.mariusaurenti.com zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil vragen of zich tegen de verwerking ervan wil verzetten, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met staging.mariusaurenti.com op het volgende adres :

MATERIALEN MARIUS AURENTI

3 rue Brillat Savarin Park du 45ème Parallèle 26300 Chateauneuf sur Isère

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij door staging.mariusaurenti.com wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die door de wet worden opgelegd aan staging.mariusaurenti.com, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van staging.mariusaurenti.com een klacht indienen bij de toezichthoudende instanties, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonlijke gegevens

staging.mariusaurenti.com onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de verzamelde Informatie over haar Klanten naar een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of dat door de Europese Commissie als “ongeschikt” is aangemerkt, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. . Het staat staging.mariusaurenti.com echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: n ° 2016 -679).

staging.mariusaurenti.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegden. Echter, als een incident dat invloed heeft op de integriteit of vertrouwelijkheid van de Klantinformatie onder de aandacht van staging.mariusaurenti.com wordt gebracht, moet het de Klant zo snel mogelijk informeren en hem op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt staging.mariusaurenti.com geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van staging.mariusaurenti.com en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden en voor de hierboven genoemde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van staging.mariusaurenti.com voornamelijk de medewerkers van onze klantenservice.

8. Melding van incidenten

Hoe hard je het ook probeert, geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen zodat zij gepaste actie kunnen ondernemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun rekening en om hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site staging.mariusaurenti.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van de verlossing van staging.mariusaurenti.com en haar rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de toekomstige koper die op zijn beurt zou worden gebonden door dezelfde verplichting tot het opslaan en wijzigen van gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site staging.mariusaurenti.com.

beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt staging.mariusaurenti.com gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens neemt staging.mariusaurenti.com alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Internet “cookies” en “tags” hyperlinks

De staging.mariusaurenti.com site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van staging.mariusaurenti.com. Echter, staging.mariusaurenti.com heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en zal daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsmogelijkheden die u worden geboden en die hieronder worden vermeld, in de wetenschap dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden services kan beperken of verhinderen.

9.1. “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijvoorbeeld: computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen de terminal van de Gebruiker niet beschadigen.

staging.mariusaurenti.com kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan staging.mariusaurenti.com de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker verbeteren.

Cookies die het navigeren en/of het leveren van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zodanig configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt zodat de Cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de uitgever ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd wordt aangeboden cookies te accepteren of af te wijzen, voordat een cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. staging.mariusaurenti.com informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteiten van zijn browsersoftware niet allemaal beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker de registratie van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de daar geregistreerde Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer staging.mariusaurenti.com of een van haar serviceproviders om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal en de weergave-instellingen niet kan herkennen. of het land van waaruit de terminal verbinding lijkt te hebben met internet.

In voorkomend geval wijst staging.mariusaurenti.com alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door staging.mariusaurenti.com, als gevolg van (i) van de weigering van Cookies door de Gebruiker ( ii) de onmogelijkheid voor staging.mariusaurenti.com om de Cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de Gebruiker zijn wensen op het gebied van Cookies kan aanpassen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. staging.mariusaurenti.com kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de site van staging.mariusaurenti.com of in de mobiele applicatie en als de gebruiker heeft ingestemd met het deponeren van cookies door te blijven surfen op de website of de mobiele applicatie van staging.mariusaurenti.com, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt door verder te gaan met het surfen op de Website of de mobiele applicatie van staging.mariusaurenti.com. De Gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming aan staging.mariusaurenti.com intrekken om dit type cookies te plaatsen.

Artikel 9.2. INTERNETLETTERS

staging.mariusaurenti.com kan af en toe gebruik maken van Internet beacons (ook wel “tags” genoemd, of action tags, single-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via ” een partner gespecialiseerd in webanalyse die zich waarschijnlijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s ervan.

Deze technologie stelt staging.mariusaurenti.com in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) te evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan met behulp van deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere internetsites, rapporten opstellen over de activiteit van de site ten behoeve van staging.mariusaurenti.com en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik ervan en van internet.

10. Toepasselijk recht en toekenning van rechtsbevoegdheid.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site staging.mariusaurenti.com is onderworpen aan het Franse recht.

Behalve in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Romans-sur-isères