Juridische informatie

Definities

 • Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van artikelen 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Diensten: www.mariusaurenti.com biedt klanten :
 • Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name tekst, afbeeldingen en video’s.
 • Klantinformatie: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden gehouden door www.mariusaurenti.com voor het beheer van uw account, relatiebeheer en voor analyse en statistische doeleinden.
 • Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.
 • Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website www.mariusaurenti.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

Website redacteur

MARIUS AURENTI MATERIALEN

3 rue Brillat Savarin

45e parallelle park

26300 Chateauneuf sur Isère

Tel. : +33 (0)4 75 55 91 35

SARL met een kapitaal van €70223

SIRENE NUMMER: 324 590 058

2008 B 80 002 RCS Romeinen

N8 BTW: FR 87 324 590 058

APE-code: 2364 Z

Publicatiemanager: Lionel Ballet

Publicatiemanager: Lionel Ballet

Webmaster: Bérard – [email protected]

Gastheer : ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007

Functionaris voor gegevensbescherming : Lionel Ballet

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Franse wet op intellectueel eigendom en toepasselijke internationale regelgeving.

De Klant mag de elementen of werken op de Site in geen geval geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de website www.mariusaurenti.com impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de website www.mariusaurenti.com wordt aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. www.mariusaurenti.com kan echter beslissen om de werking te onderbreken voor technische onderhoudsdoeleinden, in welk geval ze zal trachten om de gebruikers op voorhand te informeren over de data en uren van de interventie.

De website www.mariusaurenti.com wordt regelmatig bijgewerkt door www.mariusaurenti.com. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

Het doel van de website www.mariusaurenti.com is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf.

www.mariusaurenti.com streeft ernaar om de informatie op de website www.mariusaurenti.com zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit te wijten is aan zijn eigen schuld of aan die van derde partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.mariusaurenti.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. De informatie op de website www.mariusaurenti.com is niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te betreden met recente, virusvrije apparatuur met de laatste bijgewerkte browser.

De website www.mariusaurenti.com wordt gehost door een serviceprovider in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR: nr. 2016-679).

Het doel is om een service te bieden die het hoogste niveau van toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van de service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing in de infrastructuur of als de Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

www.mariusaurenti.com en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur, met name als gevolg van netwerkstoringen die de toegang tot de server verhinderen.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

www.mariusaurenti.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: www.mariusaurenti.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

www.mariusaurenti.com is de uitgever van de site. www.mariusaurenti.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de Inhoud die het publiceert.

www.mariusaurenti.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.mariusaurenti.com, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

www.mariusaurenti.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.mariusaurenti.com.

Interactieve gebieden (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. www.mariusaurenti.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt www.mariusaurenti.com zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Personen verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Website, is de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van Persoonsgegevens: Lionel Ballet. www.mariusaurenti.comest vertegenwoordigd door Lionel Ballet, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt www.mariusaurenti.com zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, nadat hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een nauwkeurig register van deze verwerking bij te houden.

Wanneer www.mariusaurenti.com Persoonsgegevens verwerkt, neemt www.mariusaurenti.com alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor www.mariusaurenti.com ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

www.mariusaurenti.com kan sommige of alle van de volgende gegevens verwerken:

 • om browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht), enz.
 • om het browsen op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op www.mariusaurenti.com: e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

www.mariusaurenti.com verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. Deze worden daarom alleen gebruikt waar nodig of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van www.mariusaurenti.com de volgende rechten:

 • het recht van toegang (artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), rectificatie (artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), actualisering en volledigheid van de gegevens van Gebruikers het recht om persoonsgegevens van Gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), wanneer deze gegevens onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, doorgeven of opslaan verboden is
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • het recht om de verwerking van de gegevens van Gebruikers te beperken (Artikel 18 RGPD)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (Artikel 21 RGPD)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 RGPD)
 • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie www.mariusaurenti.com hun gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Zodra www.mariusaurenti.com op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt www.mariusaurenti.com zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is om ze te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe www.mariusaurenti.com zijn Persoonsgegevens gebruikt, om correctie ervan wil vragen of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met www.mariusaurenti.com op het volgende adres

MARIUS AURENTI MATERIALEN

3 rue Brillat Savarin Park du 45ème Parallèle 26300 Chateauneuf sur Isère

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen door www.mariusaurenti.com, waarbij hij/zij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet oplegt aan www.mariusaurenti.com, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van www.mariusaurenti.com een klacht indienen bij de toezichthoudende instanties, in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

www.mariusaurenti.com verbindt zich ertoe de verzamelde Informatie van zijn Klanten niet te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als “niet-adequaat” is erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. www.mariusaurenti.com blijft echter vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

www.mariusaurenti.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te beschermen en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de Informatie niet aan onbevoegden wordt bekendgemaakt. Als www.mariusaurenti.com echter kennis krijgt van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van Klantgegevens aantast, moet het de Klant zo snel mogelijk informeren en hem op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt www.mariusaurenti.com geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door www.mariusaurenti.com dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven uiteengezette doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van Gebruikers op www.mariusaurenti.com onze medewerkers van de klantenservice.

8. Melding van incidenten

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, stellen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte zodat zij gepaste actie kunnen ondernemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun rekening en om hen te voorzien van alle informatie die ze nodig hebben om te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.mariusaurenti.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen in het geval van de aankoop van www.mariusaurenti.com en haar rechten zouden deze gegevens worden doorgegeven aan een potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens te bewaren en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de website www.mariusaurenti.com.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt www.mariusaurenti.com gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt www.mariusaurenti.comprend alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internettags

De website www.mariusaurenti.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die zijn opgezet met toestemming van www.mariusaurenti.com. www.mariusaurenti.com is echter niet in staat om de inhoud van sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, accepteert u dat de site ze gebruikt. U kunt deze cookies op elk gewenst moment en kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die hieronder worden beschreven, in de wetenschap dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden services kan beperken of verhinderen.

9.1. “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) (hierna “Cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

www.mariusaurenti.com kan informatie verwerken over de bezoeken van gebruikers aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s en uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan www.mariusaurenti.com de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken het browsen en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, en Gebruikers kunnen hun browser zodanig configureren dat ze kunnen beslissen of ze deze al dan niet accepteren, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. Gebruikers kunnen hun browsersoftware ook zo configureren dat ze van tijd tot tijd de optie krijgen om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op hun terminal wordt opgeslagen. www.mariusaurenti.com informeert de Gebruiker dat in dit geval de functies van zijn browser mogelijk niet volledig beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker het opslaan van Cookies op zijn/haar terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar browsen en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer www.mariusaurenti.com of een van zijn serviceproviders om redenen van technische compatibiliteit niet in staat is om het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met internet verbonden lijkt te zijn, te herkennen.

Indien van toepassing, wijst www.mariusaurenti.com alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door www.mariusaurenti.com, als gevolg van (i) weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor www.mariusaurenti.com om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Elke browser is anders geconfigureerd om cookies en gebruikerskeuzes te beheren. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

Gebruikers kunnen hun wensen met betrekking tot cookies op elk moment kenbaar maken en wijzigen. www.mariusaurenti.com kan ook gebruikmaken van de diensten van externe serviceproviders om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven.

Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus op de www.mariusaurenti.com Website of in de mobiele applicatie, en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de www.mariusaurenti.com Website of mobiele applicatie, ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u hiervoor toestemming geeft door verder te surfen op de website www.mariusaurenti.com of de mobiele applicatie. Gebruikers kunnen echter te allen tijde hun toestemming voor het plaatsen van dit type cookie op www.mariusaurenti.com intrekken.

Artikel 9.2. INTERNETLETTERS

www.mariusaurenti.com kan af en toe webbakens (ook bekend als “tags”, actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) gebruiken en deze inzetten via een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en daarom gerelateerde informatie opslaat, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in de online advertenties geplaatst waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Deze technologie stelt www.mariusaurenti.com in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van de Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten samenstellen over de activiteit op de Site voor www.mariusaurenti.com en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.mariusaurenti.com is onderworpen aan het Franse recht.

Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Romans-sur-Isère bevoegd.